Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.
Przyczyny wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- likwidacja punktu sprzedaży;
- upływ terminu ważności zezwolenia;
- zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży;
- zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
- niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty za zezwolenia w wyznaczonych terminach.

Efekt załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu na okres do 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji do 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:
  - oznaczenie rodzaju napojów alkoholowych (piwo,wino, wódka);
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - przedmiot działalności gospodarczej;
  - adres punktu sprzedaży;
  - adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  - podpis przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
  - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).
Opłaty Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
Formularze elektroniczneZezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży