Przedsiębiorca, którego działalność polega na organizacji przyjęć powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na organizowanych przyjęciach i uiścić opłatę.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Efekt załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na organizowanych przyjęciach na okres do 2 lat.

Termin składania dokumentów:
30 dni przed wydaniem zezwolenia
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji ok 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Wniosek, który powinien zawierać:
  - określenie rodzaju napoju alkoholowego;
  - adres punkty składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
  - dane pełnomocnika ( imię i nazwisko, adres zamieszkania);
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  - przedmiot działalności gospodarczej;
  - podpis przedsiębiorcy.
Opłaty Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na organizowanych przyjęciach.
- PIWO: 525 PLN
- WINO: 525 PLN
- WÓDKA: 2100 PLN

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne

Uzyskaj zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych