Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 2 dni lub odmowa wydania zezwolenia (zbyt późne złożenie kompletu dokumentów).
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji 14 -21 dni
Wymagane dokumenty
 • Wniosek, który powinien zawierać:
  - imię i nazwisko (-ka) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, nazwę firmy;
  - adres, siedziba firmy;
  - telefon kontaktowy;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - formę sprzedaży: gastronomia, sprzedaż detaliczna;
  - miejsce sprzedaży i podawania;
  - dni i godziny sprzedaży napojów alkoholowych;
  - rodzaj zezwolenia, o które się ubiega (piwo, wino, wódka);
  - określenie organizatora imprezy;
  - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż alkoholu;
  - podpis przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  - kopie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dowodem wpłaty;
  - tytuł prawny do lokalu lub terenu na którym organizowana jest impreza;
  - zgoda organizatora imprezy na podawanie napojów alkoholowych.
Opłaty - Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa powyżej 4,5%: 43.75 PLN
- Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (wino), /z wyjątkiem piwa/;: 43.75 PLN
- Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (wódka).: 175.00 PLN
Tryb odwoławczy Przedsiębiorcy przysługuje tryb odwoławczy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania Administracyjnego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu