Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

BENEFICJENTAMI REALIZOWANEGO MECHANIZMU SĄ ROLNICY INDYWIDUALNI PROWADZĄCY GOSPODARSTWA RODZINNE, W KTÓRYCH ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH NIE PRZEKRACZA 300 HA.
POŻYCZKA MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA W KWOCIE NIE WYŻSZEJ NIŻ 500 000,00 ZŁ. I 80% KOSZTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, POZOSTAŁE CO NAJMNIEJ 20% KOSZTÓW TO WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY.

 

WARUNKIEM UZYSKANIA POŻYCZKI JEST:

  • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR,
  • posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej,
  • wniesienie stosownego zabezpieczenia,
  • wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki.

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZEK JEST ZMIENNE I STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ STOPY BAZOWEJ OGŁASZANEJ W KOMUNIKACIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ POWIĘKSZONEJ O 1 PUNKT PROCENTOWY. OKRES SPŁATY POŻYCZEK WYNOSI 6 LAT 􀒐Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA DO 10 LAT􀒑, NA PODSTAWIE USTALONEGO HARMONOGRAMU W MIESIĘCZNYCH, KWARTALNYCH LUB ROCZNYCH TERMINACH PŁATNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH RAT.

 

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez OT KOWR w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ KOWR W ZAKŁADCE POŻYCZKI

 

POŻYCZKA NIE ZOSTANIE PRZYZNANA M.IN. NA:

  • spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp.,
  • przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR - ulotka