Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej W Hajnówce pragnie poinformować, iż na mocy przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r.  Dz.U. 2020, poz. 1395 wprowadzony został standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.


W załączeniu przedstawiamy opracowaną procedurę określającą zasady udzielania tego typu porad w codziennej praktyce funkcjonowania gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia działających w strukturze hajnowskiego Szpitala. Pragniemy przy tym zaznaczyć, iż z uwagi na zaostrzającą się sytuację epidemiologiczną w przedmiotowej procedurze Wprowadzone zostały zapisy określające dopuszczalną maksymalną liczbę pacjentów mogących przebywać
jednocześnie w poczekalni poszczególnych ośrodków.


Z poważaniem

Dyrekcja  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2020 z dnia 30 września 2020 r.

STANDARD ORGANIZACYJNY

TELEPORADY UDZIELANEJ W RAMACH

PODSTAWOWEJ  OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia2o2or. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U.2O2O, poz.1395
 • Rozporządzenie MZ z dnia 24 września 2o13 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U.2OLg, TA6 z póżn. zm.
 1. Teleporada udzielana w ramach POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 2. Teleporady udzielane są przy użyciu systemów łączności telefonicznej i informatycznej.
 3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne POZ zgodnie z zakresem ich kompetencji, w godzinach pracy poradni.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady {dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej lub elektronicznej, e-rejestracja:
 1. numery telefonów:
 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Hajnówce - tel. 85 682 90 06
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce - tel. 85 682 91 73
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży - tel. 85 667 24 68
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze - tel. 85 685 00 00
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych - tel. 85 685 20 05
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce - tel. 85 685 80 10; 85 685 86 90
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi - tel. 85 681 60 35
 1. e-rejestracja

ezdrowie. wrotapodlasia.pl

 1. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
 1. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 2. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
 4. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 1. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem procedur sanitarnych i środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem zakażenia oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. Dopuszczalna maksymalna liczba pacjentów mogących przebywać jednocześnie w poczekalni poszczególnych Przychodni Rejonowych/Gminnych/Wiejskich ośrodków Zdrowia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Standardu.
 2. Zasady realizacji teleporad oraz informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta podane zostają do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń poradni oraz stronie internetowej Zakładu.

 

Załącznik Nr 1 do Standardu organizacyjnego teleporady udzielanej w ramach podstawowej  opieki zdrowotnej

Zestawienie ilościowe dopuszczalnej maksymalnej liczby pacjentów mogących przebywać  jednocześnie w poczekalni poszczególnych Przychodni Rejonowych / Gminnych / Wiejskich Ośrodków Zdrowia.

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Maksymalna liczba pacjentów mogących przebywać jednocześnie w poczekalni

1.                   

Przychodnia Rejonowa Nr 1, w tym:

 

·         Poradnia Medycyn Pracy

10

·         Poradnie Lekarza POZ

20

·         Poradnia Okulistyczna

10

2.                   

Przychodnia Rejonowa Nr 2, w tym:

 

·         Poradnia Dziecięca

8

·         Poradnia Lekarza POZ

4

3.                   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

4

4.                   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

7

5.                   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

4

6.                   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

6

7.                   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce, w tym:

 

·         Pomieszczenia parteru budynku

10

·         Pomieszczenia piętra budynku

10

8.                   

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie

4

9.                   

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siemianówce

4