REGULAMIN STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-15 LAT

 

„ŻYCIE STRAŻAKA”

 

Załącznik nr 2 - Karta uczestnika - do pobrania

 I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Hajnówka i Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

Konkurs jest organizowany w związku z gminnymi zawodami strażackimi

 

II. Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
 2. Zainteresowanie najmłodszych mieszkańców gminy działalnością straży pożarnej.
 3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w gminie.

 

III. Warunki uczestnictwa.

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej o tematyce strażackiej.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Hajnówka, a udział w konkursie ma charakter indywidualny.
 • Jury będzie oceniać prace w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – III, klasy IV-VI oraz VII-VIII.
 • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.
 • Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 2), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

 IV. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 17 maja 2023r. do godz.  14.00 do sekretariatu Urzędu Gminy Hajnówka lub do Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubinach mogą pozostawić prace we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

 • dobór treści do tematu,
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość.

Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

Organizator przewiduje dyplomy dla nauczycieli – opiekunów.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 20 maja 2023r. roku  podczas Gminnych Zawodów Strażackich w Lipinach. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego (rodzica).

 

VII. Publikacja prac.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej dekoracją Zawodów. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności GCK w Dubinach.

 

VIII. Uwagi dodatkowe.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Paulina Siegień – 85 306 78 00

 

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1.  Administratorem osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Dubiny.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 2

Karta uczestnika

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY

„ŻYCIE STRAŻAKA”

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa:  . . . . . . . . .

 

Szkoła:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

1)      ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Po zapoznaniu się z informacją administratora - załącznik nr 1, zamieszczoną w Regulaminie  Konkursu Plastycznego, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6  ust. 1 lit. a RODO.

2)      ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU:

Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi przez administratora w związku z udziałem w Konkursie, a także udostępniania  informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu na stronie internetowej administratora.

……………………………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2 - Karta uczestnika - do pobrania