W kontekście środków unijnych można się spotkać z następującymi pojęciami:

– polityka spójności (interwencja UE, której celem jest zmniejszenie zróżnicowań w Unii), w tym: wzrost poziomu spójności gospodarczej (polega na zmniejszeniu zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy obszarami bogatymi a biednymi), społecznej (polega na zmniejszaniu zróżnicowań w wykorzystaniu kapitału ludzkiego pomiędzy poszczególnymi obszarami) i terytorialnej /przestrzennej (polega na eliminowaniu barier dostępności do regionów peryferyjnych poprzez ich lepsze powiązanie z obszarami centralnymi Wspólnoty)

– polityka regionalna (działalność centralnych organów władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju; zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów),

– polityka strukturalna (tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Unii Europejskiej)

Pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i ich mieszkańcami. Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.