Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

Pod koniec 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2020/2184), mającą na celu poprawę bezpieczeństwa wody pitnej przez uaktualnienie wymaganych wartości badanych parametrów jakościowych zgodnie z postępem technicznym, oraz zwiększenie powszechnego dostępu do wody. Dodatkowo dyrektywa wprowadza szereg zmian, związanych m.in. z koniecznością ustanowienia jednolitej europejskiej listy dla materiałów do kontaktu z wodą pitną, ograniczeniem wycieków czy obowiązkiem informowania konsumentów. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie wymagań dyrektywy w zakresie gospodarki wodociągowo-ściekowej.

Wieloletnia Rama Finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewiduje możliwość dofinansowania przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w celu implementacji wymagań dyrektywy 2020/2184. Podstawą otrzymania dofinansowania jest opracowanie krajowego planu inwestycyjnego, do którego niezbędna będzie analiza danych pozyskanych m.in. od urzędów, instytucji, czy też konsumentów. W tym celu zostały przygotowane ankiety, które trafią do sześciu typów odbiorców, w tym do gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 
- Ankiety te pozwolą na ocenę nie tylko potrzeb finansowych, ale także oczekiwań w zakresie zmian w przepisach prawnych, czy też wsparcia merytorycznego. Im więcej odbiorców wypełni ankiety, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb finansowych i możliwości alokacji krajowych środków publicznych w planowanych przedsięwzięciach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw wody w tworzonym budżecie unijnym, tak aby jak najmniej obciążać kosztami konsumentów w taryfie za wodę – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.


Ankieta sondażowa skierowana do gmin, przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych oraz organów, urzędów i instytucji nadzorujących dostępna jest na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-instytucje-panstwowe

Ankieta sondażowa skierowana do ekspertów, konsumentów, a także właścicieli/administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych dostępna jest na stronie: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta