Związek Gmin Wiejskich RP informuje:

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.


W ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa. Nowe regulacje prawne, brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów, nowe, narzucone przez ustawodawcę obowiązki - bardzo angażują zarówno nas, wójtów, burmistrzów jak i całe urzędy. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji są lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez naszych mieszkańców.


Wielką niesprawiedliwością jest obarczanie samorządów winą przede wszystkim za wzrost kosztów i opłat za gospodarowanie odpadami. Do opinii publicznej trafiają tylko informacje o podwyżkach opłat, bez jakichkolwiek wyjaśnień w sprawie powodów stymulujących te podwyżki, a powody te kompletnie nie leżą po stronie samorządów. Wprowadzone ostatnio nowe regulacje prawne ani nie uprościły systemu, ani nie wyeliminowały szarej strefy w odpadach, ani nie zlikwidowały przyczyn pożarów, nie wpłynęły także znacząco na lepsze efekty selektywnej zbiórki i poziomów recyklingu, a z pewnością spowodowały wzrost kosztów i opłat w gospodarce odpadami.


Reprezentująca nas korporacja samorządowa, Związek Gmin Wiejskich RP od lat aktywnie uczestniczy w pracach zarówno Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), jak i w komisjach parlamentarnych w procesie legislacyjnym dotyczącym odpadów i gospodarowania nimi. Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Klimatu, opiniując propozycje prawne resortu. Z pewnością nie jesteśmy usatysfakcjonowani ostatnią zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ale niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: jakie jeszcze, niekorzystne dla nas, treści zawierałaby ta ustawa, bez aktywnego udziału strony samorządowej?


Informujemy poniżej o niektórych naszych aktywnościach w zakresie problematyki odpadowej:

  • ostatni Kongres Gmin Wiejskich w dużej części poświęcony był gospodarce odpadami,
  • przedstawiciele Zarządu Związku trzykrotnie spotkali się z kierownictwem ówczesnego Ministerstwa Środowiska,
  • strona samorządowa KWRiST odmówiła opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących odpadów, do czasu systemowych rozwiązań w tym zakresie. Ostatnio dotyczyło to rozporządzeń ws. składowisk odpadów oraz magazynowania odpadów,
  • przedstawiciele Związku uczestniczyli w obradach komisji parlamentarnych oceniających przyczyny wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • na wniosek strony samorządowej odbyło się spotkanie z Ministrem Klimatu, na którym m.in. wnieśliśmy o powołanie specjalnego zespołu samorządowego przy Ministrze. Zwróciliśmy się także o podjęcie prac nad napisaniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • uczestniczymy w procesie implementacji unijnego prawa dotyczącego Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

 


Z poważaniem

Leszek Świętalski - Sekretarz Generalny ZGW RP

Dorota Zmarzlak - Członek Zarządu ZGW RP