Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Hajnówka, jest Wójt Gminy Hajnówka, z siedzibą w ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka.

Celem zbierania danych
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Urzędu Gminy Hajnówka.

Każdy ma prawo do dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Gminy Hajnówka prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w pokoju 47 Urzędu Gminy Hajnówka.